Erawan Tech Co.,Ltd. : ตัวกรองสิ่งสกปรกแบบตัววายใช้ในระบบไอน้ำ

สินค้า ตัวกรองสิ่งสกปรกแบบตัววายใช้ในระบบไอน้ำ

Y - STRAINER  FOR  STEAM

 

BOA - S

 

ตัวกรองสิ่งสกปรกในระบบไอน้ำ  มีปลั๊กระบายสิ่งสกปรกโดย

การต่อท่อออกมาสะดวกในการระบายสิ่งสกปรก

มาตราฐานการผลิตจากประเทศเยอรมันนี