Erawan Tech Co.,Ltd. : วาล์ระบายน้ำออกจากบอยเลอร์แบบอัตโนมัติ

สินค้า วาล์ระบายน้ำออกจากบอยเลอร์แบบอัตโนมัติ

AUTOMATIC  BLOWDOWN   VALVE

 

MPA 46

 

สามารถตั้งเวลาอัตโนมัติในการเปิด - ปิดวาล์วได้ เช่น

ทุก1/2ชม.เปิด5วินาที  หรือ  ทุก1ชม.เปิด5วินาที หรือ

ตามความต้องการของผู้ใช้งาน  เพื่อให้เหมาะสมในการ

ควบคุมค่าสารละลายในหม้อน้ำเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย

กับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน    จากประเทศเยอรมันนี